copyright©Urdct all right reserved.

胡蝶之夢 (kocyou no yume) / Dream of Butterf…

作品名稱:胡蝶之夢 (kocyou no yume) / Dream of …

面影 (Omokage)

作品名稱:面影 (Omokage) 創作年份: 201…

落ち椿 (Ochi Tsubaki)

作品名稱:落ち椿 (Ochi Tsubaki) 創作年…

散歩道 (Sampomichi)

作品名稱:散歩道 (Sampomichi) 創作年…

雨桜 (amezakura)

作品名稱: 雨桜 (amezakura) 創作年份: 2016 …

春酔 (Haruyoi)

作品名稱:春酔 (Haruyoi) 創作年份: 2015 尺寸:…

狐火 (Kitsunebi)

狐火(是俗稱的鬼火),畫面中的女人身穿銀白色…